Privacy policy

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Event-jobs.be met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website Event-jobs.be en alle gerelateerde websites en diensten waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele toestellen.

Door gebruik te maken van Event-jobs.be en alle bijhorende diensten en opties stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid en onze  algemene voorwaarden.

Dit privacybeleid is geldig sinds 1 juli 2021. Het privacybeleid wordt frequent aangepast en de laatste versie kan u hier steeds raadplegen.

Conceptfabriek commv is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de toepasselijke privacywetgeving. Conceptfabriek commv is een vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0635.884.686.

In overeenstemming met de wet inzake de elektronische communicaties informeren wij u graag gedetailleerd over het gebruik van cookies. Onze cookiepolicy kan u dan ook nalezen op deze pagina.

Vergeet niet uit te loggen bij elke sessie en zeker indien u onze website heeft bezocht vanuit een toestel bij derden.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van Event-jobs.be dient u zich te registreren en een account aan te maken. Hierbij zal u gevraagd worden om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kan altijd in uw persoonlijk account worden aangepast.

We hebben het recht om gegevens toe te voegen aan onze informatie indien wij aanvullende info ontvangen via derden, en dit binnen de beperkingen van de wet.

Het aanmaken van een account is niet verplicht. U kunt van delen van onze website gebruiken zonder een account aan te maken. In dat geval verzamelen wij enkel automatisch gegenereerde gegevens.

Wij verzamelen automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van onze website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser waarvan u surft, alsmede cookies.

Cookies

Event-jobs.be maakt gebruik van cookies die door uw browser tijdelijk (“sessie” cookies) of voor langere tijd (“permanente” cookies) worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Event-jobs.be teruggestuurd wordt. Cookies vertellen niet wie u bent, maar wijzen een unieke identificatiecode toe aan je computer.

Met behulp van een permanente cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de website speciaal op u worden ingesteld. Hiermee bespaart u dus tijd. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en van welke opties op de website u gebruik maakt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kan uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van onze website of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de site.

Informatieverwerking

De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door ons worden gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Zo voeren wij een analyse uit om bijv. te weten hoeveel unieke gebruikers een bepaalde pagina lazen of een foto of video bekeken. We kijken ook naar waar content geopend wordt, zodat we weten hoe we onze site kunnen indelen voor optimaal gebruiksgemak. De persoonsgegevens die u actief aan Event-jobs.be verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden.

– om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– om u – na online registratie – uit het aanbod van vacatures in kennis te stellen van de opdrachten die het meest aansluiten bij uw profiel.
– om u te informeren rond nieuwe diensten. o.a. door via e-mail informatie te versturen die in het interessegebied liggen, zoals o.m. jobs, events, opleidingen,…

– om uw gegevens beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde werkgevers;
– om het beheer van de websites en de diensten die we aanbieden vlotter te laten verlopen.
– om u informatie i.v.m. carrière en arbeidsevenementen te versturen.
– om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
– om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Geregistreerde werkzoekenden kunnen gratis een profielpagina aanmaken/opladen. Hiermee geven ze aan dat ze beschikbaar zijn om door geregistreerde werkgevers gecontacteerd te worden. Werkzoekenden kunnen op elk moment hun profiel offline zetten of verwijderen.

Door het aanmaken van een profielpagina verklaren de werkzoekenden dat ze kennis hebben van het feit dat zoekmachines hun gegevens mogelijks kunnen crawlen en dat hun gegevens dus eventueel kunnen verschijnen in zoekmachines. Dit niettegenstaande Event-jobs.be & conceptfabriek commv geen naam en/of contactgegevens zullen zichtbaar stellen voor niet-geregistreerde bezoekers (werkgevers en werknemers). Geregistreerde werkgevers zullen de samenvatting van het profiel kunnen bekijken (zonder contactgegevens en naam, wel de eventuele profielfoto). Enkel de geregistreerde werkgevers met een betalend pakket zullen ook effectief contactgegevens kunnen bekijken.

Ondanks het instellen van de profielpagina’s als no-index voor zoekmachines kunnen cv’s en bijlagen dus mogelijks wel gevonden worden door zoekmachines. De gebruiker verklaart hiervan kennis te hebben door het gebruik van ons platform.  Event-jobs.be & Conceptfabriek commv kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden indien persoonlijke gegevens zichtbaar zouden zijn voor derden.

Event-jobs.be zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Event-jobs.be of indien Event-jobs.be daartoe wettelijk verplicht is.

Doel

Event-jobs.be biedt een online platform dat het aanbod van werkzoekenden en werkgevers bij elkaar brengt. Om er voor te zorgen dat u relevante jobs en profielen te zien krijgt en dat de door u geplaatste jobs en/of profielen door relevante werkzoekenden en/of werkgevers worden gelezen, plaatst Event-jobs.be delen van uw persoonsgegevens op de website. Sommige persoonsgegevens worden opgenomen in het zoeksysteem met behulp waarvan kan worden berekend of er een match bestaat tussen de partij die een vacature en/of profiel heeft geplaatst en de werkzoekende en/of werkgever.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Event-jobs.be uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Event-jobs.be kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst aan u (bijvoorbeeld door uw gegevens aan potentiële werkgevers te zenden) en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegeneerde Informatie met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan Event-jobs.be uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Event-jobs.be wijst u er verder op dat derden van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen die u zelf op het openbare gedeelte van de website plaatst. Ook kunnen door u op de website geplaatste gegevens door externe websites, als zoekmachines, worden geïndexeerd. Event-jobs.be heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omspringen.

Google Analytics

Event-jobs.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om Event-jobs.be te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Event-jobs.be bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Event-jobs.be en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren.

Overige cookies

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Bescherming van uw gegevens

Event-jobs.be heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Zo is de website zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje.

Event-jobs.be kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Event-jobs.be getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. Tevens wijst Event-jobs.be u er op dat de door u met behulp van de website openbaar gemaakte content door derden zal worden bekeken en gebruikt. Event-jobs.be kan niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens nooit voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

Event-jobs.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. Event-jobs.be bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft tot 5 jaar na de laatste login, of zo lang als de wet dat voorschrijft. Event-jobs.be mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Aanpassing van uw gegevens

In uw persoonlijk account kunt u altijd uw eigen persoonsgegevens bekijken en zonodig wijzigen.

U kunt Event-jobs.be aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft iedereen het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel. Bij het doorgeven van persoonlijke gegevens erkent men dat de aansprakelijkheid voor de materiële juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonlijke gegevens uitsluitend bij de doorgever berust.

Onze website kan hyperlinks bevatten waarmee u de site verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Event-jobs.be heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website zijn verkregen. Event-jobs.be accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Cookies verwijderen?

Je kan je browser instellen om een cookie niet te accepteren of een melding te geven wanneer je een cookie wordt toegezonden, wat je de mogelijkheid geeft te beslissen deze wel of niet te accepteren. Je kunt ook de beschikbare mogelijkheden in je browser gebruiken om cookies te verwijderen, welke mogelijk op je computer zijn geplaatst. Indien je een cookie wenst te verwijderen die reeds op je computer staat, kan je ook nagaan in welke map jouw computer cookies bewaart om ze daar te verwijderen.

Wees ervan bewust dat sommige van onze services, niet werken indien je browser cookies niet accepteert. Maar je kan je browser toestaan cookies te accepteren van onze site door deze als betrouwbare website aan te duiden in je browser.

Voor alle privacy-gerelateerde vragen u steeds contact nemen via ons contactformulier.